Води

Разложката котловина е оградена от южните дялове на Рила и северните склонове на Пирин планина, а за източна граница се приема р. Места. Тя е висока междупланинска котловина с абсолютна височина над 800 м. През нея протичат реките Бяла, Седръч, Калугерица, Глазне и др., като особено пълноводни и буйни са идващите от Пиринския блок. В тектонско отношение котловината представлява грабен, отделен от планините с големи разседни зони.

Кватернерните алувиални отложения са от валуни, чакъли, пясъци и глинести пясъци с дебелина до 12 -15 м в долината на р. Бяла. Пролувиалните образования представляват наносни конуси в северното подножие на Пирин. Изградени са от несортирани късове мрамори, гранитоиди и гнайси с песъчлив запълнител и дебелина до 40 м в близост до подножието.

В кватернерните отложения са акумулирани студени подземни води, които в централната част на котловината на практика подхранват неогенския водоносен комплекс. Пролувиалните конуси дренират значителни водни количества подземни води от мраморите на Северен Пирин. Южно от Банско, в местността "Мъртва поляна" от изграден дренаж и 3 експлоатационни сондажи се добиват за питейни цели (гр. Банско, Елешница, военно поделение) водни количества от 50 до 120 l/s. В ската под местността "Мурата" съществуват група извори с дебит до 12 л/мин.

Ледниковите образования са локализирани в циркусите и ледниковите долини. Изградени са от чакъли, валуни и блокове, с песъчливо-чакълена плънка и грубозърнести пясъци и глини. Филтрационните свойства на морените не са високи, с изключение в троговите долини, където се формират ненапорни подземни потоци, от които вземат началото си реките Бъндерица, Дамяница и др.

КАРСТОВИ ВОДИ

Карстовите води в Пиринската хорст антиклинала, отнесени към поречието на Места, са обособени в два самостоятелни басейна: Разложки и Гоцеделчевски.

Води в Разложкия карстов басейн.

Разположен е в северозападната част на Пирин планина. Басейнът представлява моноклинала със средна надморска височина около 1900 м. Изграден е от докамбрийски мрамори, калкошисти и шисти, принадлежащи към Асеновградската група - Добростанска свита (doPО F). Мраморите имат дебелина, достигаща до 1000 м. и площ на разкритие на повърхността около 44-45 км2. Те залягат върху метаморфитите на Ситовската група - Луковишка (luPО E) и Бойковска (boPО E) свити, представени от гнайси, гнайсошисти и шисти и тънки прослойки от мрамори и амфиболити. Контактите с мраморите са на запад, югозапад и изток. На юг и югоизток мраморите са в контакт с интрузивни скали с горнокредна и палеогенска възраст - гранодиорити и биотитови гранити (g K2), гранити и кварц-монцонити (cpg Pg).

Мраморите са интензивно блоково разломени и значително окарстени. Затъват стъпаловидно на север - северозапад към Разложки и Градевски грабени. Предполага се, че под пролувиалните материали и неогенските седименти на първия грабен площта на мраморите е 15-20 км2.

Ненапорният карстов поток, формиран в басейна, се движи първоначално от юг на север – северозапад към Разложката и отчасти към Градевската котловина, като излиза на повърхността по няколко паралелни разлома, отделящи мраморите от плиоцена или през пролувия.

Подземните води се подхранват от валежи в зоната на разкритие на мраморите, но получават значително подхранване и от речния отток, формиран в обсега на некарбонатните скали.

Най-големите карстови извори, дрениращи басейна са: извор “Язо” (ХГС №59), извор “Кьошка” (ХГС №59а) и “Калугерица” (ХГС №482 – закрит през 1991 г.). След ВЕЦ “Разлог” водите на първите два извора формират р. Изток, приток на Бела река. В района съществуват и по-малки извори с дебит 0,5 до 1,5 l/s, а и единични по-големи извори с дебит до 10 и повече от 10 l/s, чийто среден сумарен дебит не превишава 100 l/s.

От сондажен кладенец, южно от гр. Банско, е получен първоначален дебит до 60 l/s и напор повече от 20 m над земната повърхност. Впоследствие дебита се стабилизира на 15 -17 l/s.

Извор “Язо” със среден многогодишен дебит 1096 l/s, е най-големият карстов извор в района.

Изследването на многогодишните колебания на дебита на извора показват, че максималните водни количества се случват през летния период и най-често през юни - юли. Периодът съвпада с интензивното топене на снежната покривка над 1500 m надморска височина, както и с дъждовния период на годината. Минималните водни количества са през периода февруари - април и най-често през април, когато съществена част от водосбора на извора е замръзнала и снежната покривка е неразтопена, поради което подхранването на подземните води е практически прекратено.

Изследването на многогодишните колебания на дебита на извора показват, че максималните водни количества се случват през летния период и най-често през юни - юли. Периодът съвпада с интензивното топене на снежната покривка над 1500 m надморска височина, както и с дъждовния период на годината. Минималните водни количества са през периода февруари - април и най-често през април, когато съществена част от водосбора на извора е замръзнала и снежната покривка е неразтопена, поради което подхранването на подземните води е практически прекратено.

Изменението на дебита се характеризира с малки вариации, като отношението на Qmax и Qmin е между 2 и 4, а коефициентът на вариация на средногодишните водни количества е 18%. Това най-вероятно се дължи на голямата водосборна област на извора и значителна дебелина на фреатичната зона.

В многогодишните изменения на дебита на извора се установява добре изразена отрицателна тенденция, най-вероятно предизвикана от намаленото количество валежи, постъпващи във водосборната област на извора.

Големите карстови извори Язо”, “Кьошка” и “Топлика” имат средни стойности на основните компоненти (mg/l) показани в таблицата.

Вторият по големина извор в района е “Кьошка”, който има среден многогодишен дебит 380 l/s . Измененията на дебита на извора показват, че екстремните стойности на водните количества се случват през същите периоди на годината и по същите причини, подобно на извор “Язо”. “Кьошка” е типичен карстов извор. Изменението на дебита има значително по-големи вариации (Cv 36%), с отношение на Qmax и Qmin между 12 и 59. Вероятно този извор има по-малка водосборна площ и/или зона на насищане с незначителна дебелина. Температурите на водата са по-ниски - от 4,2 до 8,4° C, в сравнение с тези на извор “Язо” - от 6,2 до 10,5 ° C.

Сумарният средно многогодишен дебит на изворите, дрениращи басейна е 1575 l/s. Ако към това количество се добави сумарния дебит на останалите извори в района - около 100 l/s, средно многогодишният модул на подземния отток ще бъде 37,2 l/s/km2, а средно многогодишният минимален модул на оттока - съответно 11 l/s/km2. Според възприетата класификация за карстови и пукнатинно-карстови водоносни комплекси, тези високи стойности на модула на оттока (M>5 l/s/km2) определят карстовия басейн като силно водоносен.

Подземните води от Разложкия карстов басейн (по горната таблица) са хидрокарбонатни, калциеви, магнезиеви, със сравнително ниски средномногогодишни стойности на общата минерализация - 0,23-0,25 g/l. Въпреки че основните хидрохимични свойства на подземните води се формират при взаимодействието на водата с карбонатните скали, те са меки до средно твърди, със средни стойности на карбонатната твърдост под 3 meqv/l. Доколкото във водосборната област на изворите, разположена над 1500 m надморска височина няма източници на замърсители, като селища, селскостопански или индустриални обекти, подземните води не са подложени на антропогенно въздействие. Те са чисти, незамърсени, със съдържание на PO4, NO3, NO2, Cl, SO4 и COD много близко или съответстващо на фоновите концентрации на тези ингредиенти за подземни води.

Община   Разлог е прочута с водното си богатство. През територията й протичат множество реки, притоци на р. Места ­ Исток, Язо, Круше, Бяла река и Годлевска река. Подземните води, карстови пукнатини, поровите води, обуславят голямото водно богатство на общината. Топли минерални извори има в с.Баня, в  м."Катарино" в Разлог, в  м."Ръждавец" и в с. Бачево. С най­голям дебит и най­висока температура  е   изворът в   с. Баня ­ 84 л/сек и 54° С. Водата е подходяща за балнеолечение и профилактика, за използване в плувни басейни, за оранжерийно производство, за производство на фармацевтични и козметични продукти и за отоплителни  системи в бита. Параметрите на извора в с. Бачево са: дебит 2,4 л/сек и температура 22° С. Водата му е подходяща за използване в плувни басейни. Минералната вода от извора в с. Елешница също е подходяща за балнеолечение и профилактика, плувни басейни, оранжерийно производство и топлоснабдяване.