Лечебните растения на Пирин

След проведените теренни проучвания на територията на НП „Пирин“ през 2014 г. бе изготвен актуализиран списък включващ 446 вида лечебни растения. Тези видове се отнасят към 69 рода от 83 семейства. От общият списък с лечебни растения са определени 239 вида, които са по-широко разпространени и популярни като лечебни. Те се отнасят към 180 рода и 65 семейства.

Класификация на лечебните растения в зависимост от режима на ползване или опазване

Съгласно режима на ползване и/или опазване лечебните растения на територията на парка се разделят в следните групи:

1. Видове, забранени за събиране на територията на цялата страна - Редкоцветен салеп, Алпийски дифазиаструм; Обикновен тис; Елвезиево кокиче; Розов златовръх; Жълта тинтява; Петниста тинтява; Пиринска мащерка; Стоянова мащерка; Бъндерицово шапиче; Пиринско шапиче;

2. Видове под специален режим на опазване и регулирано ползване от природата са Копиевиден многоредник, Тънколистна зайча сянка, Петров кръст, Миризлива момкова сълза;

3. Видове, разрешени за събиране само за лични нужди на територията на НП „Пирин“ са 22 на брой: Исландски лишей, Волски език, Обикновено изтравниче, Балканска пищялка, Европейски копитник, Безстъблена решетка, Обикновен кисел трън, Лютива тлъстига, Мечо грозде, Лечебен ранилист, Пирински чай, Момина сълза, Лечебна ружа, Лечебна иглика, Елшовиден зърнастец, Шапиче, Ароматно еньовче, Обикновено лудо биле, Лечебна дилянка, Иглолистна хуперция, Салеп, Сърцевиднолюспест оман /Бял оман/;

Главно за лични нужди се използват запасите от жълт кантарион, горска ягода, риган и мащерка.

Видовете лечебни растения с ресурсен потенциал

Сред тях има както широкоразпространени, така и някои редки видове с природозащитен статут, но с високо ценени лечебни свойства. 65 вида са разрешени за стопанско ползване в национален мащаб, 16 вида – само за лични нужди и 2 вида са забранени за събиране.

С най-голям ресурсен потенциал са 20 вида – полски хвощ, обикновена и сибирска хвойна, бръшлян, хилядолистен равнец, тревист и черен бъз, черна и червена боровинка, жълт кантарион, лечебна маточина, риган, мащерка, змийско мляко, обикновен глог, трънка, шипка, малина, лечебно великденче, обикновена коприва.

Окончателният списък на видовете с ресурсен потенциал за НП „Пирин‟ включва: Жълт кантарион, Петнист кантарион, (Мащерка, Бял равнец, Горска ягода, Чувен, Малина, Алпийски лапад, Дълголистен лопен и Черна боровинка.

Икономически ценни видове

От особено стопанско значение са ценопопулациите на черната боровинка, която заема най-голяма площ от лечебните растения на територията на Парка. Със стопанско значение са и видовете мащерка и очанка. Интерес от гледна точка на стопанското ползване в парка представляват и лечебните растения, разпространени в егречните съобщества, като алпийския лапад, чувена.

Използвана литература: Проект План за управление на  НП Пирин 2014 – 2025

http://www.pu-pirin.com