Климат

Климатичните условия на България съответстват общо взето на умерено-континентален климат. България е разположена в преходната зона между климата на Централна Европа  от северозапад, Южноруските степи от североизток и Средиземноморието от юг. Разнообразието в релефа и физикогеографските особености  на територията на страната, въпреки малките и размери,  създават значително разнообразие в климатичните условия на отделните райони.

България се разделя на две климатични области, четири подобласти и 25 района.

Разлог се намира в континентално средиземноморската климатична област. Тази област обхваща нашите най-южни райони и Черноморието, който могат да се смятат като най-северни части на средиземноморската субтропична област. Характерна особеност на климата  в тези части  от нашата страна е значително по-меката и по-богатата на валежи зима в сравнение с европейско-континенталната област. През лятото климатичните различия между двете области са сравнително по-малки, но все пак ясно се очертава значително по-голямата засушливост в континентално-средиземноморска област. От друга страна, физико-географските различия налагат тази област да се раздели на две подобласти: Черноморска и Южнобългарска. Разлог попада в Южнобългарската  климатична област, която обхваща нашите най-южни райони, разположени южно от Осоговската планина, Рила и Родопите. Тук една сравнително малка част от терена има равнинен характер (това са главно речните долини), останалата по-голяма част е заета от планини. В ниските речни долини особено тези, които са защитени от Север с планински вериги, климатичните условия и растителността в известна степен наподобяват  на северно гръцките райони. Най-характерната черта на климата в тях е меката влажна зима и топлото сухо лято. В планинските райони въпреки  общото понижение на температурата поради надморската височина вътрешно годишното разпределение на валежите има същия характер, както в низините с влажна зима и относително сухо лято. Климатичните условия в речните долини са доста  диференцирани, особено поради различното положение на ограждащите ги планински вериги. Затова тази климатична подобласт се разделя на осем климатични района. Разлог попада в климатичния район на долината на р. Места. Този район има особености, които се определят главно от сравнително по-голямата надморска височина на терена (средно между 500-1000 м). Затова въпреки че по-сезонното разпределение на валежите има същия характер, както в района на Източнородопските речни долини, тук в отличие на този район зимата е относително по-студена и лятото по-хладно. В територията на Разлог попадат и планините Рила и Пирин за тях е характерно, че попадат в Планинската климатична област. За тази климатична област е характерно, че се оформя от отделните планински райони в климатичните области и подобласти с надморска височина повече от 1000 м.

Характерни особености на климата на Рила и Пирин:

Климатът на Пирин е планински със средиземноморско влияние. Различават се 3 климатични пояса — нископланински (на надм. в. до 1000 м), среднопланински (на надм. в. 1000 - 1600 м) и високопланински (на надм. в. над 1600 м). В нископланинския пояс се усеща добре изразено средиземноморско влияние, което е по-силно по долината на река Струма. При гр. Сандански ср. януарска темп. е 2,1°С, ср. юлска темп. - 24,9°С, ср. год. темп. - 13,9°С; при гр. Гоце Делчев - ср. януарска темп. е 0,1°С, ср. юлска темп. - 21,7°С, ср. год. темп. - 11,3°С; при гр. Банско ср. януарска темп. е -2,3°С, ср. юлска темп. - 19°С, ср. год. темп. - 8,8°С. В среднопланинския пояс ср. януарска темп. е -2° С, ср. юлска темп. - 14°С. Във високопланинския пояс (при х. “Вихрен”) ср. Януарска темп. е -4,9° С, ср. юлска темп. - 12,1°С, ср. год. темп. - 3,5°С.

Релефът и надморската височина оказват влияние и върху количеството на валежите. На надм. вис. 600 - 1000 м валежната сума е между 700 - 800 мм, на надм. вис. 1000 - 1800 м - над 1000 мм, по най-високите части - над 1200 мм. Срещуветрените склонове получават по-големи количества валежи. Ноемврийски максимум на валежите и Августов минимум. Снежната покривка е най-дебела през февруари и март, по най-високите части се задържа до 250 дни. Характерно явление са снежните лавини. Облачността е най-голяма през Май, най-малка - през Август и Септември. Преобладават северозападните, през зимата духат и югозападни ветрове; по високите била и седловини ветровете достигат скорост от 40 м/сек. При рязко изразени студени фронтове възникват и смерчове.

Рила е разположена на границата между умереноконтиненталния, преходно континенталния и преходносредиземноморския климат. Елементите на климата се изменят в зависимост от надморската височина и експозицията.

Ср. годишни температури са между 7,5° С в северното подножие (9,5°С в южното подножие) и -3°С (при Мусала; най-ниската ср. годишна температура в България). Ср. януарски температури са от -2° до 10,9°С, ср. юлски темп. 18° - 5°С. Най-студен е Януари, най-топъл - Август.

В Рила преобладават фронталните валежи (през октомври - юни), свързани с циклоналната дейност по сезонно изместващия се полярен климатичен фронт. На надм. в. 600 - 1000 м са между 700 - 800 л/кв. м, на надм. в. 1000 - 1800 м са над 1000 л/кв. м, по най-високите части - около 1200 л/кв. м. За централните и южни части на Рила са характерни ноем.-дек. максимум и авг.-септ. минимум, за северозападните части и склонове - юнски валежен максимум; дължи се на континентално климатично влияние.

Снежната покривка по високите части се задържа ок. 250 дни. Натрупването на големи снежни маси върху подветрените стръмни склонове е причина за образуването на лавини. Най-лавиноопасната зона на юж. склонове на Рила e на надм. вис. 1800 — 2300 м, обикновено при наклони 35° — 40°; лавини са наблюдавани и при наклон 10° — 15°. За високопланинския пояс на Рила са характерни бурните ветрове (скорост ок. 24 м/сек).

През есента, зимата и пролетта най-силни са югозападните ветрове, но преобладават северозападните и североизточните ветрове. През зимата и пролетта се проявява фьонът, през лятото — местните ветрове долняк и горняк. При рязко изразени студени фронтове възникват и смерчове. Планинско-долинните ветрове преобладават най-често през юли-септ., при относително постоянство на баричното поле; през деня духат долинни ветрове, през нощта — планински ветрове.

Характеризиране на температурните условия в района на град Разлог

Температурните условия се характеризират чрез средната месечна температура на въздуха, абсолютната максимална температура, абсолютната минимална температура, средната от месечните абсолютни максимални температури и средната от месечните  минимални температури на въздуха. Също така важни показатели са преминаването на температурата на въздуха  над 5, 10  и 15 градуса. Средната годишна температура на въздуха е 9°С, годишният ход се характеризира с минимум през Януари (-1,9°С) и максимум през Юли (18,9°С).

Характеризиране на посоката и скоростта на вятъра в района на град Разлог

Като цяло може да се каже че през годината преобладават западните; северозападни и югозападни ветрове. През различните сезони ветровете преобладават както следва:

  • През пролетта – западните, северозападни и югозападни ветрове.
  • През лятото – западни, северозападни, югозападни и западни ветрове
  • През есента – западни, югозападни и северозападни ветрове
  • През зимата – северозападни, югоизточни, западни и източни ветрове